fredag 30 september 2011

Ett gott skratt får dig ur depression...

Efter att ha konverserat med en träningskompis som också tränar strokepatienter undrar jag om inte skratterapi skulle ha en positiv effekt. Det kanske påverkar och stimulerar vårt sinne så att vi tränar bättre eller i alla fall skulle kunna möta livet mer positivt. Efter år av erfarenhet av depressioner pga min andra sjukdom så vet jag att komedier har inverkan och att man kan ta sig ur depressioner och få en mer positiv inställning.

Ett gott skratt förlänger livet och det är nog faktiskt så att du kan påverka din inställning till livet genom att vara positiv och se möjligheterna. Det är mycket bättre än att låsa in dig i ett ältande.

I will survive..

Sång om Carina B


Ett glas öl..


Lindeman


Elstängsel


Fredrik Lindström Sthlm Live

Smärta

Varm känsla sedan smärta i mina fingrar
Det brinner i min hud och jag har svårt att sova
Varje dag möter jag känslan att dö i morgon
Försöker frenetiskt att finna glädje

Små saker visar ljuset av att andas
Du skäller på mig då disken är kvar från igår
Varje försök att leva går spårlöst förbi
Brinner snabbare än andra men slocknar ändå

En känsla av otillräcklighet och bräcklighet
Trots att du kämpar mot tröttheten
Jag vill leva men somnar ändå

Rapport från Naturskyddsföreningen

Annonsering

Foto: Bengt Båvegård

Om betablockerar och pulsträning

Om du tar betablockerare så kommer du inte upp i maxpuls. Du kommer att ha en nedsatt träningsförmåga. Mina efterforskningar visar att man kan träna men att man måste cykla, springa eller liknande längre än normalt.

Musklerna kommer att få arbeta utan syre under en längre tid. Jag kommer att försöka göra fler efterforskningar. Du bör också tänka på att du äter betablockerare när du gör arbetsprov eftersom det kommer att påverka ditt resultat.

Jag har konsulterat läkare om det här och han ordinerade en lägre dos betablockerare och högre dos blodtrycks medicin. Jag rekommenderar att du pratar med din läkare. Min puls var endast 65% av maxpuls som jag borde kommit upp i. Jag tror nu att min träning kommer bli effektivare.

Han sa också att med träning så kommer jag också att sänka mitt blodtryck ytterligare. Vi skulle sedan efter sommaren mäta blodtrycket 24 timmar och se hur det låg över dygnet. Vi mätte upp blodtrycket och det visade sig givetvis vara för högt under natten. Läkaren medicinerade för att motverka det och jag fick tabletter som ska vidga kärlen. Jag tycker nog att jag sover bättre och är mer utvilad.

Jag har remitterats till en sömnklinik för ytterligare utredning. Dessutom också ska jag möta en dietist som kan ge mer information om kost och diet. Allt för att slippa ytterligare Tia eller stroke. Jag använder Active 2 när jag tränar och ser blodtrycket hela tiden.

torsdag 29 september 2011

Fångad av fördomar

Ett samhälle är fången i sina fördomar. Vi slår hål på de men likt bubblor så bildas två nya. Likt Don Quijote så fäktas vi mot väderkvarnarna trots att det egentligen är något annat i verkligheten. Vår rädsla får det att likna vad vi tror att det är. Det kanske är drakar som slåss i vårt inre, en god och en ond.


Vi möter andra gentemot oss själva och värderar därefter. Vår sinnesstämning gör att vi ser illusioner eftersom verkligheten inte är något annat än en hjärnas uppfattning av verkligheten. Fast i vår uppfattning och hur vi kopplar ihop våra värderingar.


Vi borde försöka möta dagen utan de erfarenheter vi tidigare har gjort med nyfikenhet utan fördomar om hur verkligheten är. Utforska med nyfikenhet. Släppa vår virvel av ångest inför de händelser som möter oss. Väck din individ och sluta gå med autopilot.

Den empatiska civilisationen...

Födelsedagslimerick

En frihetsälskande vän, snygg och klok,
bredde vingarna ut men fick stroke.
Han tog en öl, det kunde gått illa,
... han fick dålig balans och trilla'
men han studsade upp och flög iväg som en tok!

Vi kör den på engelska också, så rimmet blir korrekt:

A freedome loving swede, what a bloke,
spread his wings but was struck by a stroke.
As we spoke over a beer
he lost his balance, oh my dear,
but he bounced up and flew away as we spoke!
 Från hakke en gammal bloggvän. Kompisar från förr.

Suddighet...

Foto: Bengt Båvegård

onsdag 28 september 2011

Om alkohol och stroke

Du ska veta att man har numer ett alkoholförbud det första halvåret. Något som jag dock var lyckligt ovetande om men det hade konsekvenser också...

Det är bra att veta att alkohol får din sjukdom att retardera. Du går tillbaka till tidigare stadier. Alkohol är ett centralstimulantia och påverkar din hjärna. Jag visste inte om det här och var för att dricka några öl tillsammans med en god kamrat. Från att halta litet till att halta betänkligt efter ett par öl så fick jag också svårt att ta mig hem.

Det går att dricka måttliga mängder men du för mycket kommer att påverka ditt allmängiltiga tillstånd. Så du bör tänka på hur ditt alkohol intag är och när du dricker. Du bör också tänka på var du är när du dricker och din stabilitet i ditt allmän tillstånd.

Jag har också fått höra av läkare att när du går ut från ruset så har du lättare att drabbas utav en stroke till. Jag vet inte om det är sant dock men det gör ju att man blir försiktig. Det verkar vara så att lagom låg konsumtion verkar positivt men hög konsumtion är en riskfaktor.

Uppdaterning 1: Kring alkohol och stroke vet man att det är en ökad stroke risk vid för mycket drickande. Det finns studier kring en ökad risk. Av egen erfarenhet så tror jag det är bra att dricka måttligt. Jag tror inte det är bra att överdriva åt något håll.

Politik och konservatism...

Det politiska systemet konserverar det gamla sättet att tänka och det är svårt att agera för att förändra. Systemet är i sig själv konserverande och ligger kvar vid gamla värderingar. Du blir uppväxt i tron att du har möjlighet att påverka men i själva verket är det en skendemokrati där elitistiska tänkare sitter och bestämmer.

Du har som individ i själva verket mycket liten förändringspotential. Du kan möjligen påverka de som bestämmer och har faktisk makt, men själv har du svårt att agera i den representativa demokratin. Exempelvis kan vi ju fråga oss hur många av de som representerar oss har en sjukdom eller har varit arbetslös under lång tid.

Är det då en representativ demokrati vi lever i? Makt korrumperar och får den bästa intentionen att bli girighet? Jag tror att ha nya språkrör efter en tid är bra nya förändringskrafter. Det är idéerna som ska förändra politiken inte människorna. Pennhållare

Foto: Bengt Båvegård

Mindfulness - ett sätt att minska stress och depression

Jag går nu en kurs om Mindfulness och det har visat sig ge effekt. De har i USA på olika platser gjort olika kliniska tester och det har visat sig ha stressänkande och är effektivt mot depressioner.

Jag går kursen för att sänka min stresskänslighet och möta mina depressioner som är ett av många symptom av min andra sjukdom SLE eller Lupus. Det har påverkat min stressnivå och jag möter vardagen med ett större lugn. Det kunde inte komma bättre eftersom min tid med arbetsträning snart är uppäten.

Jag har även märkt att mina sömnsvårigheter har blivit bättre. Jag tycker att jag vaknar mer utvilad. Dessutom tycker jag att jag tar allt med en klackspark och kan gå vidare med oförtruten optimism. Trots en liten depression så fortsätter jag att försöka att meditera och göra övningarna.

Mindfulness ett sätta att hantera stress.

Moderaterna i Vallentuna´s miljöpolitik...

Enligt Moderaterna´s egen utsago...  i röd text...

 

Miljö

Vi anser att alla har ett personligt ansvar för miljön och måste ta ansvar för sin egen livsstil. Vi sätter miljöfrågorna högt på dagordningen och fortsätter att arbeta för att göra Vallentuna till en miljömedveten kommun. Miljöpåverkan ska beaktas bl.a. i upphandlingar och inköp genom att t.ex. de bilar kommunen köper in ska ha låg miljöpåverkan. .
 Kommentar: Jag undrar hur högt? På vilket sätt har Moderaterna´s politik lett till en kommun där miljön ses som en viktig fråga? Hur verkar man för en bättre miljö konkret?

Vi skall under mandatperioden besluta om en miljöpolicy och inleda arbetet med att miljöcertifiera kommunens verksamhet enligt ISO 14001.
16 nationella miljömål har antagits av riksdagen och ett antal miljökvalitetsnormer har utfärdats med stöd av miljöbalken. Många av miljömålen har kopplingar till trafik och transporter, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet och god bebyggd miljö. Dessa miljömål kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram och formulera de lokala miljömålen. Miljöpolicyn och miljömålen ska vara färdiga under 2012.
 Kommentar: Dokument ger ingen ökad hållbarhet. Det är bara ord som inte heller leder till en förbättrad miljö.

Till följd av riksintresset Arlanda är bullerfrågorna av stor vikt vid planeringen av västra Vallentuna. Arbetet att minska bullerpåverkan inom kommunen skall bedrivas oförtrutet både gentemot Swedavia (som driver Arlanda flygplats), Trafikverket och andra berörda myndigheter. Bullerfrågor skall beaktas i planeringen av arbetsområden och bostadsområden.
Kommentar: Det är bra om man fortsätter samarbetet.
 
Vallentunasjön är en av kommunens mest värdefulla naturtillgångar. Vi vill fortsätta att förbättra vattenkvalitén i Vallentunasjön för att kunna anlägga badplatser vid sjön. Dessutom ska arbetet fortsätta i kommunens övriga sjöar och vattendrag i enlighet med vattendirektivet.
Kommentar: En viktig del av miljöarbetet och här har samarbete med Täby gjorts. Ser ingen stor information om detta. Kan en artikel om statistik och hur arbetet utvecklar sig kanske vara bra?

Kommunens dagvattenpolicy redovisar bl.a. hur yt- och grundvatten ska skyddas så att förorenat dagvatten inte når sjöar och vattendrag. Detta kräver lokalt omhändertagande av allt dagvatten.
Kommentar: Jag har med egna ögon sett hur skräpig ån är som löper längs fältet nedanför Östergården. Har man gjort och redovisat mätningar om hur vattenkvaliteten utvecklar sig?

Naturreservatet Björkby-Kyrkviken kommer under mandatperioden att utvecklas och vårdas, men bevara sin karaktär. En våtmarkspark kommer att anläggas i anslutning till området. Våtmarksparken kommer att knytas till Vallentuna centrum genom att en överbyggnad med naturpark anläggs över väg 268 (Väsbyvägen).
Ingen kommentar.
 
Foto: Bengt Båvegård
Sveriges och EU:s mål för avfall innebär att allt avfall skall källsorteras. Det innebär att man ska ta tillvara och återvinna olika sorters avfall på olika sätt för att uppnå en anpassning till det naturliga kretsloppet. Den totala mängden avfall skall minimeras genom återanvändning av så mycket som möjligt, återvinning av det som inte kan återanvändas, energiutvinning av det som inte kan återvinnas och slutligen säker deponering av det som av miljöskäl måste tas ur kretsloppet.
Ett incitament för att öka källsorteringen av sopor är att anpassa taxan så att det även finns en ekonomisk vinst att sortera. Under mandatperioden ska vi skapa möjligheter för fler hushåll att kompostera köksavfallet. Vi ska också arbeta för att företagen som ansvarar för miljöstationerna (glas-, plast, pappersproducenter med flera) sköter sina uppgifter bättre.
Kommentar: Källsorteringen är under all kritik. Det finns inget incitament att vara miljövänlig. Det går men ska inte kosta något. Hushållen behöver närhet till källsortering. Exempelvis så slängs det elektriska avfallet i grovsoporna trots att man kan åka med det till en soptipp. Här behövs det en närmare elektrisk station så att folk inte struntar i källsorteringen. Stationerna är i regel smutsiga och renhållning hålls inte efter. Komposteringen som skulle kunna ge biogas och mycket mer är minimal och man slänger hellre avfallet i skogen.

tisdag 27 september 2011

Mindfulness ger dig ett sätt att hantera stress2, 3 , 4 , 5 , 6

RGRM - träning för kropp och hjärna

Ronnie Gardiner har skapat ett delat system som delar kroppen i två halvor. Ett system att rehabilitera dig från stroke och utnyttja mer av din hjärnkraft. Du lär dig memorera samtidigt som du använder de bägge olika halvorna. Du tränar samtidigt både din motorik och din mentala kraft. Jag tror även att du skapar nya hjärnbanor.

Du ska veta att det är väldigt koncentrationskrävande och du kommer att vara mental trött efter ett pass med RGRM. Jag har testat det som stående men även rullstolsbundna och sittande kan delta.

Det är baserat på ett system att memorera olika rytmer och du ska motoriskt utföra dessa rytmer samtidigt som du måste memorera händelserna.

Skolan måste utvecklas...

Dagens samhälle är enormt stressat. Vi finns överallt och mobilen är överallt. Du delar all information över internet. Dina ungdomar läser idag porr, våld och spelar spel där rollen går ut på att stjäla bilar och skjuta innehavaren. Vi låter ungdomarna göra detta och de är ofta ensamma utan kommentarer. De mobbar varandra över internet.

Vuxenvärlden är inte den moraliska måttstocken längre utan ungdomarna skapar själva en egen moral. De kommer att fortsätta göra det du gör och om du sätter dig i en obegränsad informationsvärld, så kommer våra ungdomar också att göra det. Du har en skyldighet som förälder och lärare att vara ett föredöme. Om du drar dig för att använda datorer så kommer ungdomarna skapa en egen värld som du inte förstår eller utnyttjar.

Du kan inte längre strunta i att de flesta har ett elektroniskt behov. Vi behöver förklara och vara i den elektroniska världen lika mycket som den verkliga världen.

Min son i Bångbro

Foto: Bengt Båvegård

måndag 26 september 2011

Wii Fit i Rehabiliteringen

Jag fick tipset från en av mina kompisar. Jag tycker att det ger otroligt mycket och jag har blivit så mycket bättre i min balans. Det går även att kombinera med andra balansredskap. Man kan till exempel sitta på en pilatesboll ovan din balansbräda eller ställa den ovanpå olika mjuka mattor för att få den mer reaktiv för dina rörelser.

Du kan använda Wii fit för att träna upp din balans och din vardagliga ställning. Det kommer att påverka ditt dagliga liv och förbättra din balans. Du får direkt ett svar på hur din ställning är och du kan justera den efterhand. Det är bra att träna upp din svaga sida så att du efter hand får mer balans där. Du kommer definitivt att ha balansen på din starka sida och det i sig medför en vis lutning av din ställning och kommer påverka andra rörelser. Du kan också få problem med andra muskler och nerver kan hamna i kläm så att du får ont där.

Du ser direkt hur din balans förändras och får direkt återkoppling. Du kommer också att stimuleras så att du kommer att träna mer. Din Wii ser när du har tränat och du ser hur din kurva ser ut efter ytterligare ett tag. Du ska inte ta så allvarligt på resultaten eftersom det varierar över dagen hur du dricker vatten så din vikt varierar över dygnet, men det är en god vägledning över dina framsteg.

Höjda elpriser på grund av avreglering och avstängningar

Konkurrens kan ju givetvis ha en positiv verkan. Vi har sett hur avregleringen har gett sjuka elpriser. Problemet är att man försöker bibehålla dessa höga och sjuka priser genom att stänga av olika kärnkraftverk och påstå att det har med säkerheten att göra. Om det nu hade med säkerheten att göra stäng då av kärnkraftverken helt.

Det finns fullgoda alternativ. Vi har en lika lång kuststräcka som Portugal och de kunde driva sitt elbehov med vindkraftverk. Kan de så kan vi. Vi behöver dock anpassa energiåtgången efter vilken energi vi producerar och inte tvärtom.

Cheferna på olika elbolag har ett enormt ansvar och jag har inte sett de ta det en enda gång snarare har man sett de ta ännu högre löner än sitt egentliga ansvar. Vi måste tänka om och anpassa samhället till ett hållbart tänkande istället för ett konsumtionssamhälle

Demokrati?

Foto: Bengt Båvegård

Motivation eller Driv vid rehabilitering

Motivation bakom din träning och rehabilitering gör så att du skapar ett driv i din träning som är så nödvändig. Mina två driv är mina två små barn. Att ha två små fantastiska barn ger en otrolig viljestyrka att komma tillbaka till livet. Det är enormt viktigt att du hittar din motivation och håller fast vid det. Det är det som får dig att träna och utvecklas i din rehabilitering.

Du har en motivation att finna nya vägar. Ta dig an nya nätverk. Förstå dina symptom och lär känna din kropp. Lyssna till varje fiber och vad din kropp berättar för dig.

Vi har alla olika drivkrafter som får oss att hålla igång. Det är skönt att veta när man väl är igång så är det bara att hålla hjulet spinnande. Det är enormt mycket enklare än att starta hjulet första gången. Tänk på att din motivation kan vara något helt annat du kanske har vuxna barn. Din motivation kan vara att kunna dansa eller kanske något så enkelt som att lyfta ett glas.

Det är viktigt att du skapar en drivkraft som får dig att utvecklas och gå vidare. Efter att ha träffat olika patienter på en rehab-klinik så visar det sig med all tydlighet att drivet är så otroligt viktigt. Mycket handlar om skicklig personal som lyfter fram det som är viktigt för personen och hur den ska använda det som motivation till träning som leder framåt.

Henry Bronett har skrivit en ny bokHenry och jag har länge följts åt via bloggvärlden. Vi har delat erfarenheter om att vara pappa och om livet i stort. Han har nu skrivit en fantasy-inspirerad barnbok och jag tror att min 5-åring kan tycka den är intressant eller om han måste växa till sig något.

Det är kul att se en så hängiven bloggare som älskar ord och leka med de ge sig i kast med ännu en bok. Jag tror att de svåraste kritikerna är barn och att de är totalt hänsynslösa till författarna. Du kan beställa den signerad på hans blogg.

Bröst eller Hjärna

Jag vet inte om man ska göra jämförelsen. Det är litet som att jämföra pest eller kolera. Jag har tidigare stött och haft olika bröstcancer insamlingar. Du blir litet stött över att så få galor stöttar stroke och andra hjärnsjukdomar. Det är helt enkelt sexigare med bröst än med hjärnan...


Litet fakta:
Bröstcancer 

Vid tidig upptäckt botas 95%.
Med rätt behandling lever många ett långt liv.
Drygt 70 000 kvinnor lever idag med en bröstcancerdiagnos.
Var tionde kvinna kommer att få bröstcancer.
Nästan 7000 kvinnor drabbas årligen av bröstcancer.
Därtill ett fåtal män (30 per år).
Cirka 1500 kvinnor dör årligen i bröstcancer.

Stroke 
Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Stroke utlöses av hjärt-kärlsjukdom, oftast åderförfettning.

Varje år drabbas drygt 30 000 personer av stroke. Hälften avlider eller blir svårt handikappade.

Stroke drabbar ofta ena hjärnhalvan, vilket gör att symptomen i regel berör ena kroppshalvan, men på motsatt sida.

  Symptomen är ofta plötslig känselnedsättning eller förlamning av kroppens ena sida, synrubbningar, talsvårigheter och ibland huvudvärk.

Stroke är ett allvarligt tillstånd och den som drabbas måste snabbt få sjukhusvård för att minska de skador som uppstår i hjärnan.

Fler än 100 000 svenskar som haft stroke lever i dag med restsymptom som ger större eller mindre handikapp och försämrar livskvaliteten.

Det kostar samhället mycket mer med den ökade andel av överlevande från stroke än med bröstcancer. Så galor i all ära men borde inte vi ha snarare en stroke-gala samtidigt som en bröstcancer-gala. Jag tror vi får bära ett stroke-band bredvid det sexiga rosa bandet....

Uppdatering: Nu har man skapat en grupp på facebook för en TV gala om strokedrabbade och jag tycker definitivt att det är dags att vi vaknar och luktar på kaffet.


söndag 25 september 2011

Om mental trötthet

Eftersom hjärnan har påverkats av stroken så tar du in intryck utan att sortera. Du måste hela tiden sortera och det gör dig mentalt trött. Det kan vara olika beroende var skada i hjärnan sitter.

Jag har märkt att om man fäster blicken så att man får ett överblickande synfält. Du gör så när du ser över vidderna fokuserar i oändligheten. Då har jag märkt att man får färre fokuseringspunkter och kommer således att bli mindre trött. Det hjälper i alla fall mig helst vid cykelfärder.

Ett bra knep när du åker tåg eller tar dig någonstans är att innesluta dig litet och få färre intryck med hjälp en iPod eller Mp3 spelare. Mental trötthet kommer av alla intryck och ljud är ett.

En sak jag har märkt är att en ljudkälla räknas som en ljudkälla. Om man visar ett maraton på tv är det inte som att springa ett maraton med massor av ljud och bild upplevelser. Du får inte ljudet från en massa olika ljud och bildkällor utan en.

Efter en tids träning har tycker jag mig ha ökat den aktiva perioden och hur jag upplever vardagen. Det verkar som jag orkar med mer. Träning har alltså positiv verkan även på mental trötthet. Det är i alla fall mina erfarenheter.

Du kan läsa mer om mental trötthet http://www.mf.gu.se/ Året 2011 HT  har i år de en studie om Mindfullness och om hur det kan vara till gagn för bland annat stroke patienter med mental trötthet. http://www.mf.gu.se/forskning/mindfulness-behandlingsstudie/

Förruttnelse

Foto: Bengt Båvegård

Vi hedrar våldet och ställer det på piedestal...

Så länge vi har haft en kultur så har vi ställt våldet på piedestal och hedrat dess vackra sidor. Quentin Tarantino har skildrat det i åtskilliga filmer och vi hedrar det i det fina kulturrummet. Jag minns leken av Finska Vinterkriget som barn och alla våldsamma spel där vi skjuter folk i huvudet. Motorsågsmassakern och Siewer Öholm talar om konsekvensen av videovåldet.

Våld föder våld. Hur kan vi som föräldrar se nyheterna när man skjuter folk i Syrien och Yemen? Vi har många gånger begått människorov, samtidigt spelar våra barn Battlefields 3 i ett angränsande rum. Jag tror inte att vi får nya Utöya för att dataspelen är för våldsamma. Vi lever i en våldskultur och speglingen i barns lekar är ett naturligt skydd mot vår våldsamhet.

Dalai Lama har i årtionde levt i exil för att Kina inte vill ha ett fritt Tibet. Han har länge kämpat med en ickevålds linje på samma sätt som Mahatma Gandhi gjorde. Jag tror att de är inne på rätt linje att möta våld med ickevåld. Vi måste sluta vara civiliserade vildar som hedrar våldets skönhet.


Vaknar kl 3 med dunkande huvudvärk...

Det är tyvärr inget ovanligt att jag vaknar med dunkande huvudvärk klockan tre på morgonen. Jag tänker om och hoppas det hjälper att komma till en sömndoktor som ska titta nogrannare på mina sömnvanor. Visst kommer mina barn in kl 2 eller tidigare till min säng.

Jag tror inte det är det som får blodtrycket att förhöjas och jag vaknar med en sjuk huvudvärk. Jag älskar mina barn över allt annat och de ska inte behöva lida för att jag är sjuk. Ska gå ner och lägga mig igen. Försöka sova en stund. Morgonstund har verkligen inte guld i mun. Staplar ner med huvudvärk som så många gånger förr.

Är vi fria eller kontrollerade...

Vi är fria att välja om vi vill bli kontrollerade av olika företag som Google eller Facebook. Det känns ändå som ett måste och vi skulle lika gärna bli hårt kontrollerade av Stasi. De vet hur vi surfar och vilka våra vanor är samt vilka våra vänner är...

De kommer inte stoppa tills de vet storleken på dina kalsonger. Du har inget val och det kommer att sluta med att de har kameror i varje rum så att de kan se dig och vad du gör. Orwell hade rätt i mycket när han skrev 1984, men årtalet var kanske litet tidigt.

Visst har vi vunnet också genom att dela allt på internet och vi sprider mycket snabbt på internet. Medielandskapet ser helt annorlunda ut idag än när jag började blogga. Vi har sett revolutioner i nordafrikanska länder och demokrati skörda vinster. Diktatorer abdikera och våld slås ned. Vi har också sett hur våldet ökar på gatorna och huliganer härja på gatorna.

Var skall detta sluta och hur övervakade ska vi vara?ps. Google äger You Tube... styr vi tekniken eller styr tekniken oss?

Stipendie och rehabilitering.

Det är enormt svårt att ha två småbarn och rehabilitera sig. Jag har ansökt om ett stipendie för att kunna ha råd och rehabilitera mig mer med Neurooptima som har utlandsresor. Det är LG som skänker bort 25 000 till den ansökan som är bäst. Hoppas att jag kommer långt i alla fall.

Rösta på mig.

Drömstipendiat
Ha små vardagliga delmål

Ha små enkla delmål, som passar din vardag och som du kan nå. Du mår bättre och orkar med vardagen bättre. Jag ville först kunna byta blöja på min dotter. Jag delade upp målet att först skulle jag orka lyfta henne och sedan skulle jag orka med att byta blöjan. Idag är hon dock blöjfri, men att dela upp målen till möjligheter är en nödvändighet för att du ska kunna orka med.

Du kommer också att få bättre självförtroende allt eftersom du betar av delmålen. En del kanske du inte orkar med i dag, men du kommer att klara de imorgon eller i övermorgon. Det är viktigt att du anpassar dina delmål till var du befinner dig i rehabiliteringen. När jag fortfarande var på Ersta sjukhus hade jag som mål att kunna lyfta ett glas. Ett annat vara att kunna sätta på sig skorna. Glöm inte bort att det är du som bestämmer takten, men utmana gärna dig själv.

Vi behöver små delmål för att göra vardagen drägligare och för att vi ska orka ta in den.

Feldenkreis

Feldenkreis metoden är en metod där du går tillbaka till det du lärde dig som barn att man lär sig krypa och pröva sig fram i sina rörelser. Du lär känna din kropp enormt mycket bättre och kan på så vis också lära dig helt nya rörelser.

Många sjukgymnaster har gått kurser med feldenkreis och jag ser ofta feldenkreis rörelser med i matt- eller stolprogram. Jag ser också manupilationer som görs av sjukgymnaster som tränar kroppen att lära känna din kropp och göra saker som annars inte skulle vara möjliga.

Ofta nämns inte heller namnet feldenkreis i sig. Du bör dock känna till att metodiken kommer från en israel. Du kan lära känna den t. ex genom "Awareness through movement" som är en av hans kändare bok. http://en.wikipedia.org/wiki/Feldenkrais_Method

Rosen

Foto: Bengt Båvegård

Försäkringar och trygghetssystem?

Du lever i en bubbla och betalar för något som trygghetssystemen inte helt klart inte längre klarar att leverera.Varför betala skatt till något som du helt enkelt inte får? Det är så det moderata politiken fungerar och hoppas på att vi ska sluta betala så att vi ska kunna sänka skatten.

Den individualism som har tagit intåg i Europa håller på att byta skepnad i en ny socialistisk skepnad. Vi såg det nyligen i valet i Danmark. Det kommer också att komma till Sverige. Den sociala misären gör sig tyvärr uppmärksam i politiken. Jag lever idag i den misären med två stressjukdomar och ingen som vill anställa mig.

Moderaterna är inte villiga att dra ner på sin lyx för att andra ska kunna äta sig mätta. Varför ska de betala för något som man ska kunna försäkra sig emot? Problemet är att jag inte längre får några försäkringar. Så fort jag ringer ett försäkringsbolag så drar de öronen till sig. Idag kan man leva med SLE förr dog man. Det finns ingen bot heller du är allergisk mot dig själv.

Jag har varit tvungen att ljuga om att jag ens har SLE för att få en anställning. Så tabubelagt är det om du ens nämner det i en intervju så kommer arbetsgivare att dra öronen åt sig och tycka att någon annan får ta det ansvaret. Nu kommer jag ut med det och talar öppet eftersom jag också har stroke och att ta en anställning med SLE och stroke utan att tala om förutsättningarna är som att ladda en pistol och rigga den så att den kan gå av vilken sekund som helst. Ett fördröjt självmord med andra ord.

Nästa vecka ska jag tala med AF och FK om min framtid och hur jag ska göra för att komma framåt utan att ta livet av mig. Jag hoppas att de ser hopplösheten i att försöka söka ett jobb som man ändå kommer att bli nekad. Det är heller ingen lösning att låta mig gå på olika temporära åtgärder eftersom det kommer i sin tur leda till ökad stress.


lördag 24 september 2011

Tänk dig frisk. Cykla med sinnet.

En grundförutsättning är att man skapar en positiv atmosfär så att man har roligt. Du kan skratta dig till ett gott humör genom att se en rolig komedi. Vi tycker alla att olika saker är roliga så se det du  tycker är kul. Du kommer att upptäcka att allt känns mycket enklare och lättare att göra. Även svåra övningar går enklare med lätt sinne.

Precis som jag har trott så kan du tänka dig att du gör något och du kan rehabilitera dig lika bra som om du gör det. Jag funderade kring jonglerandets konst om du tänker det även om du inte kan utföra det så tränar du lika bra om du TÄNKER dig hur du gör det. Så om du har kunnat cykla varje dag innan stroken och tänker dig hur du cyklar med hela kroppen så kan det vara lika bra träning som att faktiskt kunna cykla idag med stroken.

Du kan träna dina sinnen och din hjärna genom att tänka dig olika motoriska rörelser även om du idag inte kan utföra de. Du kan träna i din hjärna trots att du inte kan motoriskt utföra det. Du kan tänka dig att du cyklar och bli bättre på att cykla även om du inte cyklar.Din hjärna funkar nämligen så att det du redan har ett minne av att göra tränar nämligen dina neuron till att göra det. Tänk dig en idrottsman och hans sätt att tänka i positiva bilder.

Det är just det han gör tränar upp sin motoriska förmåga genom att tänka sig situationen. Han eller hon förbereder situationen. På samma sätt kan du träna din hjärna att klara av något som du kunde innan stroken och på så vis bli bättre.

Givetvis finns det fysiska hinder men inga hinder för dig att träna din hjärna att bli bättre. Tänk på att hjärnan är fantastisk på att finna nya vägar och nya anknytningar. Vetenskapligt är den plastisk och mer fantastisk än vi kan tänka oss.

http://en.wikipedia.org/wiki/Motor_imagery#Simulation_and_understanding_mental_states

http://www-psych.stanford.edu/~ashas/Cognition%20Textbook/chapter11.pdf

De som har nedsatt känsel kan säkert använda en sådan här handske och träna upp den.
http://blogs.discovermagazine.com/80beats/2011/08/08/a-vibrating-glove-that-actually-enhances-your-sense-of-touch/

Google+ är mycket bättre om du ska bildblogga

Google+ är enormt mycket bättre om du hade tänkt att bidblogga och det är också anledningen till att många fotografer väljer just Google+. Du får en högre upplösning och det ger dina bilder en verklighetstrognare bild. I veckan har det öppnat upp för alla och det kommer att växa snabbt.

Om du väljer Facebook av andra skäl eller använder båda sociala medierna för att sprida dina bilder så går väl det givetvis bra. Det är t. ex enkelt att lägga upp bilderna på Blogger (som i sin tur använder Picasaweb) sedan kan du enkelt sprida de i bägge medierna.

Det verkar vara snabbt numer att bildblogga. Du kan läsa mer om Gyllene snittet hos Mattias.


Daggkåpa

Foto: Bengt Båvegård

Robotben för strokerehabilitering

Robotben för en snabbare rehabilitering av stroke patienter.  Jag tycker det är ett utmärkt exempel på hur man kan låta tekniken tjäna oss istället för att låta oss tjäna tekniken. Jag har använt Wii i min långa väg tillbaka och använt mig av teknik och kunskap för att nå så långt som jag har.

Den här nyheten hittade jag i BBC´s utmärkta app till android. Jag gissar att en liknande finns till iPhone. Du kan enkelt kolla upp just det som du vill hitta nyheter om. Jag läser givetvis både teknologi och hälsa.

Jag har skapat en grupp om rehabilitering av stroke på Facebook för att skriva om mina egna erfarenheter. Det finns olika dokument som beskriver olika tips och erfarenheter. Du är givetvis välkommen att lämna dina tips

Inlägget jag kommer ihåg allra bäst...

Jag har skrivit ett inlägg tillsammans med Stationsvakt en gång i tiden där vi helt enkelt gjorde en iframe av varandras inlägg så att man såg inläggen så att säga i oändligheten. Vi skapade tillsammans ett slags evig loop ungefär som min tanke om att ha spegel i tak och golv på toaletten så att man så att säga sitter och skiter i oändligheten.

Det roligaste var att vi knasade till det för statistiken så att den blev helt otroligt hög. Jag gissar att man kan göra samma sak och rama in reklam som man får pengar för visning och på så sätt komma upp i ofantliga summor.

Det är kanske så jag ska tjäna mitt uppehälle i framtiden att skapa bloggar som speglar i varandra. Jag minns ett inlägg som jag skrev då någon dog. Inläggen blir annars mest en sörja ett slags raljerande om ingenting till ingen nytta. Inte kommer jag att minnas det här inlägget om ett år.


onsdag 21 september 2011

Moodle ett verktyg att sprida kunskap

Moodle är en läroplattform eller ett sk LMS. Du kan sprida en massa olika kurser till de som för tillfället befinner sig i kursen. Du kan använda dig av flera lärare som håller just den kursen. du har alla möjligheter att använda samma teknik som du använder dig på webben.

Du riktar dig dock till de som går en viss kurs andra har således inte tillgång till din kurs. Det är ett effektivt sätt att sprida kunskap centralt till lokalt. Det är fullt möjligt att använda tekniken i ett politiskt parti för att sprida rätt kunskap till rätt person.

Du har dessutom kunskap om själva verktyget då universitet i Sverige och i USA använder sig av verktyget. Så en fullgod service går att få. Verktyget är öppen källkod och kostar inget annat än kunskap att använda det. Du kan dessutom använda olika teman så att du kan själv bestämma utseendet på dina kurser. Priset är oslagbart och kostar gratis.

Jag har redan frågat mitt parti om de är intresserade av att sprida kunskap via webben och att jag har massor av erfarenhet att erbjuda. Sedan kostar jag som person väldigt litet eftersom jag antagligen kommer att få ett lönebidrag.

Lärandet idag är för livet och du går ständigt nya kurser.
Företagare får all sin information spridd över webben

Om du blir företagare blir du också i evig tid bränd som företagare på webben. Publicerar du dig så kommer det att sprida sig som en löpeld över hela webben. Det finns företag som ägnar sig åt att konstruera din information som pdf eller annan dokumentation.

Så även om du har startat ett företag och drabbas utav stroke så kommer andra företag använda din information som de enkelt kan få över webben och skicka en massa telefonmarketing företag på dig. Det gör inte mig någonting eftersom jag brukar använda min tid till att diskutera politik.

Det är ett oskick dock och jag tycker att man lika gärna kunde matcha ett register mot frysta företag så att den här situationen inte uppstod. Informationssamhället har klart sina baksidor och en är att man hela tiden måste tänka på hur det kommer påverka mig i framtiden.Balans

Vi lever i Nånannismens tidevarv...

I dagens samhället så har vi helt enkelt svårt att ta ansvar för våra handlingar. Vi skjuter iväg det på någon annan. Du ska prata med den här personen eller "du jag kan faktiskt inte ta ansvar utan det är någon annan som har ansvar för det här".

Jag skulle vilja ta ett allvarligt snack med den där "någon annan" för han verkar ha ansvar för väldigt mycket. Vi skjuter bort ansvaret och vågar inte ansvara för det vi har gjort. Du kommer att komma till en telefonsvarare som skickar dig vidare tills du helt enkelt blir bortkopplad. Frågan är det vettigt att ha ett telefonnummer då? Är man nåbar?

Vi måste börja ta ansvar. Frågan är om regeringen vill börja ta sitt ansvar eller om du bara blir hänvisad till en telefonsvarare som tutar upptaget eller ger en konstig hänvisning. 500 000 går arbetslösa skulle inte de kunna vara telefonister så att man får prata med en människa åtminstone...

tisdag 20 september 2011

Satt som ordinarie i kulturnämnden igår

Eftersom Jennie hade dragit på sig lunginflammation var jag tvungen att träda in i hennes ställe och sätta mig som ordinarie i kulturnämnden i Vallentuna. Jag blev oerhört trevligt bemött och man påtalade flertalet tillfällen och gjorde stora bemödande så att jag skulle känna mig välkommen och förstå den formalia som omgärdar mötet.

Jag gjorde några inlägg om att man borde samarbeta tätare med riksantikvarieämbetet om vikingalämningar och anordna. De påtalade att liknande arrangemang redan fanns. Digitala hus var där och hade en visning om hur de kan visa digital media och så småningom streama bio. De berättade också att de kunde visa Opera och Dramaten föreställningar.

Jag tror dock att bio i sig saknar idag den dragningskraft som den hade i sina glansdagar. Däremot kan man säkert visa olika föreställningar. Varför inte visa Disney on ice eller Monsterjam på storbio och samarbeta med Globe Arena. Det skulle ju öka biljettintäkterna till deras föreställningar enormt. Det är något som skulle attrahera de barn familjer som bor i Vallentuna.

Jag känner ju de som är involverade i Fotografiska Muséet och där kan man ju inleda något samarbete. Det skulle vara roligt att med Bilbliotekets invigande ha en utställning av en känd fotograf.

Om du vill veta mer om Miljöpartiet  i Vallentuna så har vi en sida om det på Facebook. Där kommer vi att publicera vad som händer här i Vallentuna och mycket mer.
måndag 19 september 2011

Det roligaste skämtet någonsin...

Igår en stressig dag med symptom...

Jag hade en stressig dag och kände tydligt av symptom. Blodtrycket var konstigt lågt 106/70. Det gick upp till 120/73 efter att jag suttit en stund och druckit en kopp kaffe. Det är märkligt hur livsituationen påverkar ens hälsa.

Jag kommer att vara tvungen att besöka läkarna och justera min medicin efter vikt och träning. Antagligen har min träning varit litet för effektiv och påverkat hur medicinen påverkar min kropp. Antagligen Waran som påverkar knasigt.

Efter att ha pratat med läkarna så kommer jag försöka gå till jobbet och Mindfulness kursen. Skam den som ger sig. Jag tror att prata med Agnes och att träffa de andra på Mindfulness kursen är positivt. Jobbet kan också sprida tankarna så att jag får annat att tänka på.


Känner av stress från min livssituation..

Det är helt klart jobbigt just nu och mycket är nog mörkrets fel. Jag har börjat äta D-vitaminer och hoppas att det ska räcka. Jag hoppas må bättre och orka med vardagen. Det som känns tyngst är att jag inte har någon framtid och när man frågar folk om en arbetsträning med tjänst så är det såklart någon annan man ska fråga. Ansvaret ligger hela tiden på någon annan. Det roligaste i dag var att NHR var positiva men kunde inte lova något. Jag får hoppas på en framtid där. Jag ringde också miljöpartiet och fick väl ett svävande svar att det vore ju bra men du ska kontakta någon annan. Helt klart trött på det svävande svaret och ovissheten.

söndag 18 september 2011

Vignette on Gimp

SL får konkurrens av gratis trafik...

Det går numer gratisbussar i Stockholm startade genom att medborgarna har startat en Facebook-grupp som en protest mot de höjda SL priserna. Jag tycker att miljöpartiet borde gå med och stödja alla alternativ till ökat åkande man spärrar nämligen av trafik från förorterna genom höjda kollektivpriser och kontrollanter.

Bussen är från 1967 och håller gammal god standard. Det känns som om man vill tillbaka då man gjorde bilar som höll. Vi måste börja bygga igen för reparation och återvinning. Dags för ett paradigmskifte.

Jag tycker att kollektivtrafik inte ska vara en del i infrastruktur-nätet och vara gratis för medborgarna så att vi ställer bilen hemma istället för att smutsa ned vår planet med avgaser. Vi skulle minska nedsmutsningen enormt om alla började åka kollektivt.

Bilen är inte skälet i sig utan bränslet vi driver bilen framåt. Jag vill gärna se en utveckling med fler som åker bil miljövänligt, men som det ser ut idag så är kollektivt åkande ett miljövänligt alternativ.


Olika arkiv från 2004 och framåt...

Eftersom jag har bloggat sedan 2004 så hittade jag mitt allra första inlägg och en hel del andra inlägg. Jag har ju bloggat mer än det här eftersom jag också bloggade på Bild och foto samt Photo and pictures. Det finns dock massor av inaktuella länkar som jag inte orkar sortera. Du finner mina arkiv på FVarkivet och FVarkiv 2 som båda i alla fall visar en blogg historia.

Det finns även en massa andra små-bloggar och jag har faktiskt sållat litet. Jag har tagit bort sådana som saknar mening i dag. Det är en talande historia och jag hoppas att det faktiskt kan leda fram till något. Enblogomdan var ju kul att återuppleva. Idag saknar den relevans för det skulle vara ett mastodont arbete och sålla bland tillkomsten av nya bloggar.

Idag har vi slutat tala om "dagbok på nätet" och vi börjar anpassa oss till det nya medielandskapet. De flesta tidningar med självaktning producerar läsarnas egna bloggar. Om vi tittar tillbaka så var det en annan tid innan ordet blogg och innan twitter. Sociala medier har även fått genomslag på demokrati och det har fått genomslag i den afrikanska våren. Även hemma har vi sett negativa sidor som våldskampanjer, men även goda varianter med anti-våldskampanjer via facebook. Idag sitter Anton Abele som den yngsta riksdagsledamoten. Då hade det nog inte varit möjligt.

En väg framåt inte höger eller vänster...

Jag har gått in i politiken med anledningen att vara framåt även om media vill ha in det i ett höger eller vänster fack för god gammal ordning skull. Media har tydligen svårt att se ett parti som försöker driva en miljöpolitik. Miljöpartiet har drivit en politik framåt i många år och media har verkligen svårt att fatta att man faktiskt kan samarbeta på båda fronterna om målet är en bättre miljö.

Jag har väldigt svårt att förstå att man inte fattar att det är väldigt svårt att vara vare sig höger eller vänster i politiken om man inte har en miljö att vara politisk i. Vi måste ha ett paradigmskifte och det är faktiskt på väg att ske. Det är inte raketforskning att se att konsumtionssamhället är på väg att krascha. Vi har Grekland, Portugal, Irland och Island m fl.

Vi kommer att se fler exempel eftersom vi lever numer i en global värld. Den afrikanska våren med flera revolutioner emot diktaturer är bara ett exempel på den kraft och energi som det nya informationssamhället bär med sig. Alla kommer att arbeta mot en bättre dag. 


lördag 17 september 2011

Depression som följd av stroke...

 Det är relativt vanligt att drabbas av depression 40-50% drabbas av det efter stroke. De flesta vet jag tar antidepressiva och det kan vara till hjälp en kortare tid, men tänk också att du enkelt också blir beroende. Du kan också ändra din kosthållning så du får i dig viktiga ämnen så att du inte lider brist på något.

Jag har otal gånger blivit erbjuden antidepressiva för den depression jag har genomlidit pga min stroke. Varje gång har jag tackat nej eftersom det är ett av symptomen från min andra sjukdom så jag är rätt van att gå igenom en depression. Andra har kanske inte den vanan och behöver uppiggande på annat sätt.

Du kan under vinterperioden äta D-vitamin som annars solen ger under sommarperioden. Det kommer jag att börja äta nu när den ljusa tiden slutar. Titta på komedier och skratta mycket. Det ger dig hormoner och andra signalsubstanser som motverkar depressionen.

Träna är också ett bra sätt att få kemiska substanser som motverkar depressionen även om det är svårt när man är nere. Endorfiner sätter igång dig och du orkar mer dagtid. Sätt igång under sommaren då du har mycket energi så förebygger du depression.

Sättet att tackla depressionen är olika och det som är rätt för dig kan vara fel för någon annan. Det som är viktigt är den sociala situationen. I vår kommun har vi skapat en Träffpunkt där man kan gå ner och fika. Bli en politiker eller påverka din socialnämd så att du också har någonstans att ta vägen.

Jag satt hemma i över ett år och spelade Call of duty. Det är inte att rekommendera. Att det som hände i Utöya i Norge är bara konstigt att det inte har hänt i Sverige. I USA har vi sett skottdrama titt som tätt och det är bara en tidsfråga innan det händer i Sverige. Om man som Alliansen sätter stopp för de sociala hjälpvägarna så får man också ta konsekvenserna.
Svettningar - jag lider faktiskt av stroke!

Alla som har genomlidit stroke vet att det är vanligt att du i början lider av enorma svettningar. Du försöker duscha men bara att gå får dig att svettas kopiösa mängder. Det jobbiga är att det är socialt hämmande då de flesta inte vet det här och man säger inget heller från läkarnas håll om man inte frågar om det. Folk runtomkring tror också att man är dålig med sin hygien.

Det är bara att duscha på, men vet också att det kan bli bättre ju längre tiden går och du tränar för att det ska bli bättre. Du vill helst slippa en stroke igen och eftersom jag lider av SLE så är risken för stroke 13%, så jag måste träna hela tiden.

Även om din nästa luktar illa av gammal svett så kan han/hon faktiskt genomlidit stroke och gör inget annat än duschar.


Anders Borg förstår inte konkurs...

Anders Borg står och förfäras över att Grekland inte klarar sin ekonomiska situation. Han står t.o.m. och uttalar sig om Greklands eventuella konkurs problemet är att ett land inte kan gå i konkurs eftersom landet i sig inte är en fysisk person. Det borde i alla fall FINANSMINISTERN veta. Det om något borde ju han förklara så att alla kan veta hur det fungerar. Jag tror inte kronofogden kommer att börja sälja ut landet...i så fall är jag första pax på Akropolis.

Grekland är visserligen i en prekär situation men förklara istället så man förstår. Alla länder har övertrasserat sin soliditet. Dvs man har gjort pengar som inte finns...det verkar ju jättesmart av bankerna. Konsekvensen av det blir att länderna blir lidande vi har sett flera exempel där Grekland är ett av många exempel.

Anledningen är systemet att vi hela tiden kräver vinster av företagens kvartalsrapporter. Vi behöver en ny ekonomi som baserar sig på mänskliga och miljömässiga värden.

Ekonomi gör att man skriver hellre ut råttgift..

Waran är ett läkemedel där den aktiva substansen är råttgift och ur ett ekonomiskt perspektiv så är det mycket billigare att för skriva ett råttgift hellre än andra alternativ med färre biverkningar.

Jag tycker det är litet märkligt att civilisationen som har kommit så långt ännu lider ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi tvingar våra läkare skriva ut ett billigare alternativ medan direktörer fortfarande tjänar astronomiska summor. På vilket sätt försvarar vi att ekonomin ska styra politiken?


fredag 16 september 2011

Stanford University har lagt ut filmer...

Den här handlar om Parkinsson, stroke och hur hjärnan är konfigurerad. Föreläsningen är från en dansares perspektiv och har massor att ge ur massor ur olika perspektiv. Du får veta mer om hur hjärnan fungerar och om hur motoriken är konfigurerad.

Det jag inte tycker nämns är hur nära motorik och de olika sinnena sitter i hjärnan. Rent evolutionärt så har det att göra med att upptäckt och flykt måste koordineras så effektivt som möjligt. Det gör att om du har sinnena kvar kan du träna din motorik och vice versa.


Uppe tidigt igen...en ond cirkel

Jag känner igen mitt gamla mönster delvis att vara uppe tidigt. Skillnaden är väl att jag inte sitter uppe på nätterna utan får en natts god sömn. Nu har AF frågat om jag inte skulle arbeta 22 timmar om dagen för att testa. Jag känner att det kommer antagligen lätt leda in till ett dåligt sömnmönster.

Frågan är om de sakta vill att man helt enkelt ska bli frisk eftersom de tvingar en till att utmanas hela tiden. Jag måste nog gå till min läkare och få det svart på vitt att det inte är bra för mig att stressa min kropp ytterligare. Jag har tränat hårt och de sjukgymnasterna jag mötte under sjukgymnastdagarna på mässan i Älvsjö tyckte nog de flesta att min återhämtning var fantastisk. Jag stod där med andra och sålde Olivia Rehabilitering. För mig var det en utmärkt träning med så mycket folk.

Jag ska på måndag till vårdcentralen för att ta några prover kommer då att passa på att få en telefontid med min läkare. Jag har också en del ställen att prata med per telefon om ny arbetsträning bl a ska jag ringa Miljöpartiet då jag har fått en lysande idé.

Tanken är att arbeta med e-learning och sätta upp ett distansutbildningssystem. Vi har fått erbjudande om att vara med om kurser och varför inte ge fler möjligheter att delta genom att använda en e-learning plattform? Det passar mig och det passar Miljöpartiet.

Träffpunkten i Vallentuna

Jag deltog på invigningen idag av Träffpunkten en social samlingsplats dit alla är välkomna för att dricka kaffe eller bara prata av sig. Det här är något som jag själv skulle varit i behov av för ett år sedan. Socialnämnden har tagit ett enhälligt beslut att det helt klart finns ett uppdämt behov av. Jag gissar att man är trött att inte veta var man ska hänvisa till när så många ringer eller knackar på dörren.

Oavsett hur eller varför så är det ett alternativ till ensamheten. Jag har själv suttit hemma och druckit mitt kaffe där jag inte haft någon att dela mina tankar och värderingar, Det här kommer lätta litet på trycket. Jag var där som miljöpartist och att jag tyckte att det var ett trevligt initiativ.

Du är välkommen hit för att fika redan på måndag då de öppnar. Det ligger nära centrum på  hörnet till Allégatan.

Tränar hårt för att slippa stroke med EA Active 2Jag tränar hårt med Active 2 och använder blodtrycksmätare för att hålla koll på hjärtat samtidigt. Blodtrycksmätaren är trådlös så du har fri rörelse förmåga. Det blir litet hackigt eftersom jag också går en mindfulness kurs som är lika viktig.

Jag kan varmt rekommendera Mindfulness då det är ett bra sätt att möta dagen och komma i kontakt med dig själv. Du möter dagen med mindre stress, Jag skulle tro att alla lärare i skolan idag skulle behöva en halvtimme mindfulness för att lugna ner sig efter dagens arbete.

Ett anspråkslöst förslag...

Är en artikel som skrevs av Jonatan Swift i Irland när potatisen slog fel och man hade svält. Då kom Jonatan med föjande anspråkslösa förslag. Om föräldrarna tyckte att deras barn var en ekonomisk börda så skulle de helt sonika äta upp dessa och på så sätt bli en mindre börda för samhället. Vi måste ju se till det stora hela och sluta se petitesser som individuella krav.

Jag talade om det för min handläggare på arbetsförmedlingen och hon hade tydligen inte hört talas om det. Det är ju helt klart ett effektivt medel i dagens debatt när vi ju har sådana ekonomiska svårigheter. Då alla MÅSTE ha en iPhone 4 annars är de ju ute. Vi konsumerar mer för varje dag och allt fler vill ha mer. Det är helt klart dags för ett paradigmskifte. Vi måste sluta tillverka saker som går sönder. De måste också enkelt gå att reparera. Konsumtionssamhället måste få ett stopp.

För att även du ska förstå kolla in Story of stuff . Jag är medlem i Miljöpartiet och aktiv politiker i Vallentuna. Vi försöker ändra människors tankar och systemet. Vi kommer att öka i omfattning för vi behöver en grön politik. Jag är varken höger eller vänster utan framåt. Om inte vi har en miljö kvar att vara politiska i varför ska vi då ha en politik?

torsdag 15 september 2011

En dag på Älvsjömässan..

Idag besökte jag Stockholmsmässan i Älvsjö och stod för att berätta om Olivia Kliniken. Det var klart positivt att jag mötte så många förvånade sjukgymnaster och ett stort lyft för mig. Jag tycker att vi hade en del bra samtal.

Jag tycker att jag skötte mig bra och det är ju skönt att de uppfattar mig ur en positiv vinkel även om jag vet att det inte kan leda någonstans. Livet befinner sig i ett moment 22 ingen utbildning inget jobb. Det finns helt enkelt ingen ekonomi i att utbilda sig.

onsdag 14 september 2011

Blogger känns mycket smidigare än förr...

Jag har som sagt bloggat på blogger förr och jag måste säga att man numer har ett mycket mer generöst med lagringsutrymme. det gör att det är ett bra nybörjarställe. du har också tillgång till statistik och ställe där du kan lagra dina bilder.

Du lagrar dina bilder automagiskt på Picasaweb där du enkelt kan sortera dem. Du behöver givetvis känna till hur netiketten verkar och att allt du publicerar på nätet lagras i Google´s cache (det gäller alla bloggare). Förr i tiden behövde du kunna mycket mer för att kunna blogga även om det var enkelt att publicera. Det är en revolution som har hänt och det har varit kul att vara med när blogg bara var "dagbok på nätet".

Du kan givetvis använda wordpress både som publiceringsverktyg för att skapa en webbplats och enkel publiceringstjänst. Det känns bra att skriva i en blogg igen och bygga vidare på den svenska som jag har utvecklat under mina år som bloggare.

Skolsnack debatterar skolan

Fredrik Svensson är min kompis sedan lång tid tillbaka då jag har framfört mina åsikter via hans blogg. Vi har också pratats vid några gånger och han är också medveten om min position. Många gånger tänker jag också som han. Nu har han startat Skolsnack och det är ett kul sätt att debatterar.

Det är härligt att kunna röra sig...

Efter flera år med SLE och Stroke så undrar jag hur bra jag ändå har blivit. Det är otroligt att jag har suttit i rullstol i början av min senaste stroke. Det är helt otroligt att jag idag kan röra mig fritt, jonglera och mycket mer.
Vissa har enorm viljestyrka och motivation som driver de framåt. Utan ben och klättrar uppåt mot toppen.

Min plånbok faller samman...

Idag köpte jag en ny plånbok av skinn. Det kändes verkligen som jag behövde en som var litet tåligare min andra höll på att falla samman. Dels av slitage och den var full av massa bråte så nu har jag en ny som är full med bråte.

Det kan vara dyrare att börja konsumera för att det ska hålla.  Det går också att reparera det och jag tror att vi måste börja tänka om och inte köpa det billigaste skiten vi kan hitta. Det är bättre om det vi köper håller och går att reparera. Gå inte på alla lockrop efter att du ska konsumera mera. Vi kan inte konsumera oss fria. 

Aspartam är det ett myrgift eller smakar det bara illa

Helt klart tycker jag att aspartam smakar väldigt illa och jag känner direkt när man har använt aspartam till att söta. Skulle nog hellre vilja att man samlar in Stensöta och mal ner för att ha i kaffet även om det är lätt laxerande och smakar lika illa. Vad är då aspartam? Det är helt klart kemiskt och är nog lika farligt som alla andra tillsatser i längden.

Jag själv äter dock råttgift eller warfarin som är den aktiva substansen i waran. Jag tycker dock att det är ganska äckligt att frivilligt äta gift. Eftersom jag lider av sviterna av en Stroke och kommer antagligen få en igen om jag slutar så jag har liksom inget val.

Jag väljer dock bort aspartamet av samma anledning som jag väljer bort andra osunda vanor. Det ska ju trots allt vara nyttigt att dricka sprit ibland. Man ska vara försiktig när man har stroke dock eftersom man påverkar centrala nervsystemet.

tisdag 13 september 2011

Implantat skannar efter cancer...

I framtiden så kan vi hitta cancer tidigare med hjälp av implantat. Vi kommer antagligen veta allting innan det har hänt. Det var inte så fel i Minority Report även om det inte är framtiden vi kommer att lyssna på. Det kommer säkert lösa många problem men skapa andra nya. Vi kommer antagligen bli bortsållade innan vi ens har fått chansen.

Hur många barn har vi redan gjort abort på. Hur kommer deras gener att förändra framtiden. Vi styr redan alldeles för mycket av naturen och vill styra mer. Vi närmar oss gud i dess rätta benämning. Var inte rädd storebror ser dig.
Våld föder våld som föder mer våld

Vår krigiska och våldsamma värld föder mer våld. Nyheterna visar igen hur man med våld slår ner en diktator. Vi ser en polis misshandla oliktänkande. Huliganer slår sönder gatorna i London och vi blir förvånade när våra barn slår varandra.

Det är en ond cirkel vi lever som hela tiden växer. Vi bryr oss istället om våra djur eller något som får oss att ta avstånd från den hårda värld vi lever i med mord och krig. Död är en vardag som vi bör möta istället för att ha ångest inför. Livet blir väldigt mycket värdefullare då. Vi kramar våra nära och kära. Dalai lama har förespråkat ickevåld mot den kinesiska regeringen. Jag tror att han är inne på rätt väg.måndag 12 september 2011

Konsumtion och åter konsumtion...

Något som slår mig när jag läser litet på Miljöaktuellt är att vi ständigt bombarderas med ett tydligt meddelande. Konsumtion och åter konsumtion vilket gör mig litet lätt irriterad eftersom vi faktiskt sitter på pottkanten på grund av överkonsumtion. Det är slit och släng samhället som har skapat den miljöskuld som vi faktiskt har.

Vi gasar och tror att det kommer en morgondag om vi kör tillräckligt fort. Jag vet att vi måste försöka hitta tekniker med vilken vi måste lösa den energikris vi befinner oss i. Vi kan bara hoppas på att ITER kommer att finna en lösning på fusionen. Det är inte säkert att slutförvara det avfall vi har skaffat oss genom användningen av kärnkraft. 100 000 år är en lång tid och även om vi använder nu modern teknik så kommer vi köra fast i slutförvaringsträsket.

Vi måste komma ut konsumtionssamhället helskinnade. Varför inte börja reparera och återanvända. Skapa för att det ska hålla istället för att det ska gå sönder. Story of stuff berättar mer

Någon annans ansvar...

I det här landet lagom så heter det att det inte är mig du ska prata med det är någon annans ansvar. Det finns snart ingen som inte använder det för att täcka upp sin egen rygg. Den där "Någon annan" skulle jag vilja ta ett snack med eftersom det är så mycket som ligger på just han/henne. Det verkar nästan som det är någon annan som är stadsminister...eller kung.


Vi som plöjer och skapar det här landet har ett tufft jobb. Det är ingen som tackar dig eftersom du definitivt kommer att lägga ansvaret på någon annan. Egentligen har du faktiskt inte gjort någon ting utan det är ju faktiskt någon annans ansvar ju.

Nästa gång du blir tillfrågad kanske det faktiskt ger dig mer credd att faktiskt ta ansvaret och låta de tacka dig för väl utfört jobb. Du behöver inte vara en fånge i samhället utan en medborgare beredd att ta ditt ansvar.

Börjar blogga igen...

Det känns som en evighet sedan, men det är också en nödvändighet att igen börja blogga. Jag tycker att vi har så mycket att säga varandra och ändå så lyssnar vi mer till media än till varandra. Jag kommer antagligen skriva en del om mitt liv som återvändare till livet. Det är nämligen så att jag har återvänt till livet bara för att upptäcka att du får kämpa dubbelt så hårt för att inte ses som en idiot även då du har erfarenheter som går utöver det mesta.

Jag kämpar med sjukvård, arbetstillfälle, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och ändå ses jag som en bortkastad trasa som något katten släpade hem. Vi pratar om mänskliga rättigheter i afrika och libiyen, men hur ser det ut i vårt eget land?