onsdag 28 september 2011

Moderaterna i Vallentuna´s miljöpolitik...

Enligt Moderaterna´s egen utsago...  i röd text...

 

Miljö

Vi anser att alla har ett personligt ansvar för miljön och måste ta ansvar för sin egen livsstil. Vi sätter miljöfrågorna högt på dagordningen och fortsätter att arbeta för att göra Vallentuna till en miljömedveten kommun. Miljöpåverkan ska beaktas bl.a. i upphandlingar och inköp genom att t.ex. de bilar kommunen köper in ska ha låg miljöpåverkan. .
 Kommentar: Jag undrar hur högt? På vilket sätt har Moderaterna´s politik lett till en kommun där miljön ses som en viktig fråga? Hur verkar man för en bättre miljö konkret?

Vi skall under mandatperioden besluta om en miljöpolicy och inleda arbetet med att miljöcertifiera kommunens verksamhet enligt ISO 14001.
16 nationella miljömål har antagits av riksdagen och ett antal miljökvalitetsnormer har utfärdats med stöd av miljöbalken. Många av miljömålen har kopplingar till trafik och transporter, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet och god bebyggd miljö. Dessa miljömål kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram och formulera de lokala miljömålen. Miljöpolicyn och miljömålen ska vara färdiga under 2012.
 Kommentar: Dokument ger ingen ökad hållbarhet. Det är bara ord som inte heller leder till en förbättrad miljö.

Till följd av riksintresset Arlanda är bullerfrågorna av stor vikt vid planeringen av västra Vallentuna. Arbetet att minska bullerpåverkan inom kommunen skall bedrivas oförtrutet både gentemot Swedavia (som driver Arlanda flygplats), Trafikverket och andra berörda myndigheter. Bullerfrågor skall beaktas i planeringen av arbetsområden och bostadsområden.
Kommentar: Det är bra om man fortsätter samarbetet.
 
Vallentunasjön är en av kommunens mest värdefulla naturtillgångar. Vi vill fortsätta att förbättra vattenkvalitén i Vallentunasjön för att kunna anlägga badplatser vid sjön. Dessutom ska arbetet fortsätta i kommunens övriga sjöar och vattendrag i enlighet med vattendirektivet.
Kommentar: En viktig del av miljöarbetet och här har samarbete med Täby gjorts. Ser ingen stor information om detta. Kan en artikel om statistik och hur arbetet utvecklar sig kanske vara bra?

Kommunens dagvattenpolicy redovisar bl.a. hur yt- och grundvatten ska skyddas så att förorenat dagvatten inte når sjöar och vattendrag. Detta kräver lokalt omhändertagande av allt dagvatten.
Kommentar: Jag har med egna ögon sett hur skräpig ån är som löper längs fältet nedanför Östergården. Har man gjort och redovisat mätningar om hur vattenkvaliteten utvecklar sig?

Naturreservatet Björkby-Kyrkviken kommer under mandatperioden att utvecklas och vårdas, men bevara sin karaktär. En våtmarkspark kommer att anläggas i anslutning till området. Våtmarksparken kommer att knytas till Vallentuna centrum genom att en överbyggnad med naturpark anläggs över väg 268 (Väsbyvägen).
Ingen kommentar.
 
Foto: Bengt Båvegård
Sveriges och EU:s mål för avfall innebär att allt avfall skall källsorteras. Det innebär att man ska ta tillvara och återvinna olika sorters avfall på olika sätt för att uppnå en anpassning till det naturliga kretsloppet. Den totala mängden avfall skall minimeras genom återanvändning av så mycket som möjligt, återvinning av det som inte kan återanvändas, energiutvinning av det som inte kan återvinnas och slutligen säker deponering av det som av miljöskäl måste tas ur kretsloppet.
Ett incitament för att öka källsorteringen av sopor är att anpassa taxan så att det även finns en ekonomisk vinst att sortera. Under mandatperioden ska vi skapa möjligheter för fler hushåll att kompostera köksavfallet. Vi ska också arbeta för att företagen som ansvarar för miljöstationerna (glas-, plast, pappersproducenter med flera) sköter sina uppgifter bättre.
Kommentar: Källsorteringen är under all kritik. Det finns inget incitament att vara miljövänlig. Det går men ska inte kosta något. Hushållen behöver närhet till källsortering. Exempelvis så slängs det elektriska avfallet i grovsoporna trots att man kan åka med det till en soptipp. Här behövs det en närmare elektrisk station så att folk inte struntar i källsorteringen. Stationerna är i regel smutsiga och renhållning hålls inte efter. Komposteringen som skulle kunna ge biogas och mycket mer är minimal och man slänger hellre avfallet i skogen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...